top of page
  • פורטל תרבות שורשים ועסקים לבני ובנות 50 פלוס

אתם בני 50 ובעלי עסק עצמאי? - אתם בגיל הממוצע של עצמאים בעלי עסקים בישראל

50.4 - זה הגיל הממוצע של עצמאים בעלי עסקים לפי מחקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ניתוח גילאי עצמאים בעלי עסקים חושף את הגיל הממוצע של בעלי עסקים בתחומים מסחר שונים. בין היתר מציין הפרסום כי גיל 61 [60.9 במדויק בסקירה] הוא הגיל הגבוה ביותר של בעלי העסקים העצמאים ונכון למי שמועסק בענפי החקלאות, ייעור ודיג. גיל ממוצע נמוך במעט [58.1] הוא של העצמאים בעלי העסקים העוסקים בנדל"ן ואילו בענפי הבינוי הוא עומד על 46 בקירוב. [נתוני הלמ"ס 2019 שהתפרסמו ב יולי 2021 לפרסום המלא9 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page