top of page

אזרחים וותיקים  - נתונים סטטיסטיים


כמה  "אזרחים וותיקים" יש בישראל ?   כ 1,200,000
כמה מהם בני 75 פלוס ?  כ 480,000   [כ 41%]
כמה מהם בני 85 פלוס ?   כ 12%
האם האזרחים הוותיקים נשואים ? פחות משני שלישים מהאזרחים הוותיקים נשואים [ כ 61% ]
האוכלוסייה הוותיקה מורכבת ברובה מילידי חו"ל  ​רק שליש מבניה 65 פלוס נולדו בישראל.
כמה מבני 65 פלוס עובדים ? ב 2021 כ 21% השתתפו בכוח העבודה בישראל.

[הנתונים ע"פ פרסום הלמ"ס לשנת 2021 ופורסמו לרגל ציון יום האזרח הוותיק 2021  ]

כתבות נוספות בנושא "אזרחים ותיקים" כאן

 

bottom of page